Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) bylo rozhodnuto Ministerstvem práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu.

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti INPEKO a MILLBA-CZECH

Registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005216 prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti
a adaptability pracovní síly.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 28. 2. 2019

Při realizaci projektu je příjemce povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

Profesní vzdělávání zaměstnanců INPEKA a MILLBA-CZECH proběhnou ve firmě INPEKO, spol. s r. o., a to jak prakticky ve výrobě, či finanční účtárně, tak teoreticky zasedací místnosti fy INPEKO, spol. s r. o., která bude označena logem Evropské unie.

Název kurzů:

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Technické a jiné odborné vzdělávání

Interní lektor

 


 

© 2020 INPEKO, spol. s r. o.   |   Certifikace IFS / HACCP